Home Blog / Magazine UpVote v1.0.4 – Hacker News Styled WordPress Theme